Ostraha objektuRecepční službaPožární ochranaBezpečnost a ochrana zdraví při práciOchrana životního prostředí
Bezpečnost technických zařízeníPult centrální ochranyZajištění ostrahy technickými prostředkySpráva a údržba nemovitostí

O společnosti

Historie

Agentura PANCÉŘ s.r.o. byla založena v roce 2000. Od svého vzniku se specializujeme zejména na ostrahu a ochranu osob a majetku.  Postupem času jsme rozšířili naši nabídku o služby v oblasti facility managementu.

Jako společnost s ryze českým kapitálem působíme na celém území České republiky prostřednictvím našich regionálních poboček. V současné době zaměstnáváme přes 1000 kmenových zaměstnanců a poskytujeme služby více než 200 zákazníkům.

Jsme významnou společností, poskytující zaměstnání také osobám zdravotně postiženým. Přijímáme zaměstnance na obsazení chráněných pracovních míst schválených úřady práce pro osoby zdravotně postižené.

Podle požadavků zákazníka jsou naše služby zajišťovány pracovníky s odpovídajícími schopnostmi a předpoklady, a to  buď zaměstnanci zcela zdravými, nebo s určitým zdravotním omezením, nebránícím charakteru vykonávané práce.

Náhradní plnění

Jako organizace zaměstnávající více než 50% OZP, zajišťujeme náhradní plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Naši zákazníci tak, díky spolupráci s námi, mohou dosáhnout významné finanční úspory při zachování kvality služeb.

Podrobná vysvětlivka a vlastní výpočet Náhradního plnění je uveden v části Náhradní plnění.

Certifikace

Agentura Pancéř s.r.o. má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení kvality, EMS a BOZP v souladu s požadavky norem
ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001 a ČSN ISO/IEC 27001:2014.

Politika kvality a certifikát systému kvality, EMS, BOZP a bezpečnost informací

Pojištění

Agentura PANCÉŘ s.r.o. je pojištěna v případě odpovědnosti za škodu vzniklé v souvislosti s plněním předmětu činnosti s limitem pojistného plnění ve výši 100 000 000 Kč se sjednanou speciální doložkou na případ odpovědnosti za škodu způsobenou odcizením věci ve střeženém objektu při zajišťování ostrahy majetku se sublimitem pojistného plnění 1 000 000 Kč.

Nabídka zaměstnání

Zaměstnání pro zdravotně postižené, vzdělávání a rekvalifikace

Pomáháme najít práci odpovídající zdravotnímu stavu uchazečů.

Nabízíme zaměstnání občanům se zdravotním postižením na hlavní pracovní poměr při fyzické ostraze majetku a osob (recepce, vrátnice, pochůzková činnost) na pracovištích po celé ČR. Motivující systém odměňování, sociální program.

Naše jistoty:

Sociální politika

Zvýhodnění, která jsou nám státem poskytnuta pro zaměstnávání zdravotně postižených osob, reinvestujeme do nadstandardního sociálního programu pro zaměstnance pro co nevyšší atraktivnost nabídky při získávání nových a stabilizaci stávajících osvědčených zaměstnanců. Poskytujeme zaměstnancům stravenky (příspěvek 50%), proplácíme nástupní prohlídky u lékaře, výpisy z rejstříku trestů, atd.

Mzdové náležitosti

Zaměstnanci mají garantovánu mzdu vyplývající z platných právních předpisů a je za ně v určených termínech a ve stanovené výši, pravidelně odváděno sociální a zdravotní pojištění. Motivující systém odměňování zahrnuje osobní ohodnocení, jednorázové odměny, příspěvky na ošatné.

Stabilita a rozvoj

Naše prosperující firma poskytuje dlouhodobé zaměstnání a umožňuje profesní růst našich zaměstnanců.


Máte zájem o práci? Kontaktujte nás:

Aktuální poptávka na obsazení volných míst je zde

Personál

V současné době společnost zaměstnává více než 1000 kmenových zaměstnanců.

Kritéria pro přijímání nových zaměstnanců:

Osoby zdravotně postižené jsou povinni před přijetím a opakovaně v průběhu pracovního poměru předkládat potvrzení lékaře, že vykonávaná činnost je pro ně ze zdravotního hlediska vhodná.

Výcvik a vzdělávání

Noví pracovníci v oblasti bezpečnostních služeb absolvují vstupní školení, ve kterém se důkladně seznámí s platnými právními a interními předpisy, objektovou směrnicí ostrahy a specifikami objektu, ve kterém budou vykonávat službu. Při praktické části se naučí používat nabyté teoretické poznatky v praxi.

Zvláštní pozornost je věnována nácviku zvládnutí mimořádných situací.

V průběhu zaměstnání se pracovníci zúčastňují školení podle ročního plánu vzdělávání.

K výkonu služby jsou zařazováni jen bezúhonní, řádně připravení, proškolení a vycvičení (předpisy BOZP, PO, hygienické předpisy) zaměstnanci s nimiž má společnost sjednán pracovní poměr a jejichž zdravotní stav odpovídá požadovanému pracovnímu nasazení a garantuje dosažení požadovaného výsledku.

Školení pro firmy a fyzické osoby

Agentura PANCÉŘ s.r.o. zajišťuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR pro zájemce o práci v bezpečnostních agenturách možnost přípravy a vykonání zkoušky k získání osvědčení o odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci "STRÁŽNÝ, kód 68-008-E", které je zákonnou podmínkou pro výkon dané činnosti. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je vydáno uchazeči osvědčení, které má neomezenou časovou platnost.

Ceny:

  1. Cena za zkoušku STRÁŽNÉHO je 1.210,- Kč vč. DPH.
  2. Cena za konzultační přípravu k úspěšnému absolvování zkoušky v délce 4 vyučovacích hodin je 605,- Kč vč. DPH.
  3. Každému zájemci o zkoušku poskytneme studijní materiál k přípravě na zkoušky z odborné způsobilosti.

Konzultační příprava i vlastní vykonání zkoušky se koná v jednom dni.

Místo konání:

Školící středisko Agentury PANCÉŘ s.r.o.
K dubu 2330/2b, Praha 4 - Chodov
Kontaktní osoba:
Jan Kočudák

Tel. : 732 252 936
email : jan.kocudak@pancer.cz

Termíny zkoušek jsou stanovovány podle počtu zájemců. Po vzájemné dohodě jsme schopni individuálně řešit i mimořádné požadavky.

ÚVOD     O SPOLEČNOSTI     NAŠE SLUŽBY     NÁHRADNÍ PLNĚNÍ      REFERENCE      KONTAKTY

MAPA WEBOVÝCH STRÁNEK  |  © 2014  |  PANCÉŘ, S.R.O.